Parafia Św. Wojciecha w Zabrzu
Warto wiedzieć
 
 
Intencje Mszalne na rok 2022
Od 1 września w kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje mszalne na rok 2023. 
 
Spowiedź święta
 
Sakrament pokuty codziennie 15 minut przed każdą Mszą św., w soboty od godziny 16.30.
 
I Komunia Święta
Pierwsza Komunia święta odbędzie się 30.04.2023 r. na Mszy św. o godzinie 10.00 i  11.30.
 
Sakrament Bierzmowania
W tym roku nie będzie Sakramentu Bierzmowania zgodnie z nowymi przepisami.
 

​​​​​​​Nauki przedślubne 

 Od I Niedzieli października /02.10.2022/ rozpoczynamy cykl nauk przedmałżeńskich. Chętne pary zapraszamy w 4 kolejne niedziele do salki parafialnej na godz. 18.00. Nie ma potrzeby wcześniejszych zapisów!

więcej
Szybki kontakt
Parafia św. Wojciecha
ul. Heweliusza 4
41-818 Zabrze

Telefony:
  • Parafia:(32) 274 14 77
  • Proboszcz: 693 352 648
  • Wikariusz: 660 482 062

parafia@swwojciech-zabrze.pl

Nr konta parafialnego: PKO BP
98 1020 2401 0000 0102 0040 3238
więcej
Rok Wiary

Otwarcie Roku Wiary w Diecezji Gliwickiej

Data dodania: 2012-10-06

LIST BISKUPA GLIWICKIEGO Z OKAZJI ROZPOCZ?CIA ROKU WIARY

 

 


Drodzy Wsp????bracia w kap??a??skiej s??u??bie,

 

Umi??owani Diecezjanie!

 
 

Ojciec ?wi?ty Benedykt XVI swoim listem apostolskim "Porta fidei" ["Podwoje wiary", Dz 14,27] zaprasza wszystkich wierz?cych w Chrystusa na ca??ej ziemi do wytrwa??ego poszukiwania naszej pierwotnej gorliwo??ci w d???eniu za Zbawicielem, kt??ry jest ??r??d??em i fundamentem naszego ??ycia. W swym g???bokim dokumencie przedstawi?? sens odnowienia skarbu, kt??ry otrzymali??my na pocz?tku naszego ??ycia. Dla ca??ego Ko??cio??a Benedykt XVI og??asza Rok Wiary, dla kt??rego uroczyste otwarcie wyznaczy?? dzie?? 11 pa??dziernika br., a zamkni?cie w przysz??orocznych uroczysto??ci Chrystusa Kr??la, czyli 24 listopada 2013 r.

 

Podejmijmy w tym czasie refleksj? nad wiar?, kt??ra jest darem, ale kt??ra do skutku dochodzi dzi?ki odpowiedzialnemu zaanga??owaniu si? cz??owieka we wsp????pracy ze Stw??rc?. Nie jest to dobro tylko zewn?trzne, lecz stanowimy je my sami, kt??rzy musimy w tym wa??nym momencie odwa??nie opowiedzie? si? po stronie Wszechmocnego Pana ??ycia oraz zainteresowa? si? nasz? uczciwo??ci? w dawaniu naszej odpowiedzi. Umo??liwi? to ma wyznaczenie specjalnego czasu - Roku Wiary - by na nowo za??wiadczy?, jak bardzo istotna tre??ci?, kt??ra od wiek??w stanowi dziedzictwo wszystkich wierz?cych, musi zosta? potwierdzona, zrozumiana i pog???biona nieustannie na nowy spos??b, aby da? konsekwentne ??wiadectwo winnych warunkach historycznych, ni?? w przesz??o??ci ("Porta fidei" 4).

 

Dla podj?cia tego wysi??ku ka??dy moment jest dobry i na pewno skuteczny - wa??ne jednak, by si? umie? zmobilizowa?. Z troski o wiar? naszego pokolenia Ojciec ?wi?ty zwraca si? obecnie do nas z tym zaproszeniem, korzystaj?c ze wspania??ych impuls??w, jakich dostarcza wspomnienie 50. rocznicy otwarcia Soboru Watyka??skiego II oraz mijaj?cych akurat 20 lat od zaprezentowania Katechizmu Ko??cio??a Katolickiego. Jeste??my pokoleniem, kt??re bardzo wiele zawdzi?cza tym odwa??nym i dalekowzrocznym decyzjom b??ogos??awionych Papie??y Jana XXIII i Jana Paw??a II. Z wdzi?czno??ci? u??wiadamiamy sobie, ??e Sob??r rozpocz??? - w??a??ciwie do dzi?? ci?gle niezamkni?ty - etap refleksji wsp??lnoty Ko??cio??a nad sob? i nad wyznawaniem wiary, a Katechizm Ko??cio??a Katolickiego zdefiniowa?? dla nas, ludzi prze??omu II i III Tysi?clecia ery wiary chrze??cija??skiej ??r??d??a prawd, stanowi?cych zasady naszego istnienia i dzia??ania.

 

Uwzgl?dnienie przywo??anych historycznych przes??anek to z ca??ej pewno??ci? pocz?tek d??u??szej drogi, kt??ra ma nas skierowa? na dojrzalsze tory. Bowiem skarb wiary, kt??ry otrzymali??my, nie jest dany raz na zawsze; traktujemy go zazwyczaj jako rzecz znan?, a przecie?? musimy go o??ywia? w ka??dym momencie pielgrzymowania przez ??wiat i ??ycie. Odkrywamy z b??lem, jak - niestety - podlegamy niew??a??ciwej tendencji traktowania naszych zachowa?? bez poczucia odpowiedzialno??ci; ile?? razy u??wiadamiamy sobie uleganie hipokryzji, nieuczciwo??ci, ??wiadomemu ??amaniu ??wi?tych regu?? post?powania - bardzo cz?sto przy tym ulegaj?c ??le poj?tym podszeptom o konieczno??ci p??j??cia z post?pem i za nowoczesno??ci?, podczas gdy to tylko zwyci???a chciwo??? duchowego lenistwa.

 

Rok Wiary wiary, to w pierwszej mierze zaproszenie do rachunku sumienia, by sobie uczciwie odpowiedzie?, co uczynili??my z darem wiary. W centrum podj?tej refleksji znale??? si? musi wyznanie wiary: owo sformu??owanie podstawowych regu??, kieruj?cych nas do Boga Stw??rcy przez Jezusa Chrystusa, w Duchu ?wi?tym niech stanie si? cz?stym przewodnikiem na drodze ??ycia i modlitwy. Mo??e og??oszony przez Ojca ?wi?tego Rok Wiary pomo??e nam odzyska? na nowo rado??? wyznawania daru, kt??ry cenimy i kszta??tujemy w sobie jak najdoskonalej tylko potrafimy. Odnowiona ??aska wiary stanie si? ??ywym spotkaniem ze Zbawicielem i uczyni nas gotowymi do dzielenia si? nim z innymi, zgodnie z zamys??em programu Nowej Ewangelizacji w ca??ym Ko??ciele.

 

Zach?ca? si? musimy wzajemnie, aby??my odnowili w sobie prze??ywanie Eucharystii, kt??ra nie jest naszym ludzkim dzie??em, sprawowanym dla dobrego samopoczucia ka??dego z nas, by nam by??o "mi??o i dobrze" - ale dla uczczenia Boga,by zyska?? Jego wsparcie. Wi?ksza dba??o??? nale??y si? z naszej strony wszelkim ??wi?tym czynno??ciom, do kt??rych przyst?powa? nale??y z sercem zawsze oczyszczonym. Sakramenty ??wi?te, kt??re s? ??r??d??em nadprzyrodzonej ??aski, domagaj?c si? odnowionego naszego podej??cia, zawsze zak??adaj?cego inicjatyw? wiary, a nie tylko spo??eczne odczucia. Doceniajmy warto??? zbawcz? Bo??ego S??owa, przyjmowanego ze czci? i wdzi?czno??ci?. Maj?c to wszystko na uwadze ka??dy chrze??cijanin nigdy nie mo??e my??le?, ze wiara jest spraw? prywatn?. Wiara jest decyzj? na to, ??eby by? z Panem, aby z Nim ??y? [...] Wiara wymaga r??wnie?? odpowiedzialno??ci spo??ecznej za to, w co si? wierzy? ("Porta fidei", 10).

 

Mo??e nie nale??y poszukiwa? wy???cznie jednorazowych, chocia??by najpi?kniejszych akcji, lecz zacz?? od przywr??cenia rytmu modlitwy ka??dego dnia, na pocz?tek dnia i na jego zako??czenie; mo??e potrzeba wi?kszego uwra??liwienia na chleb powszedni, by wezwa? Dawc? wszelkiego dobra przed posi??kiem, kt??ry z Jego dobroci mo??emy spo??ywa?. Mo??e te?? znakiem naszej prze??ywanej wiary b?dzie uporz?dkowanie j?zyka, wypowiadanych s????w i ocen, by nie blu??ni? Bogu i Go nie obra??a?.

 

Jestem g???boko przekonany, ??e naprawd? warto - a mo??e i trzeba - w obliczu wielu wyzwa?? wsp????czesnego ??wiata i post?puj?cej laicyzacji ??ycia, przyj?? wezwanie Ojca ?wi?tego do systematycznej i pog???bionej lektury nauczania Ko??cio??a, zw??aszcza wskazane przez Papie??a dokumenty. Niechaj stan? si? one potrzeb? nie tylko osobistej, ale tak??e w ramach wsp??lnot i ruch??w naszej diecezji. Na pewno ka??dy z nas, wierz?cych, znajdzie dla siebie najbardziej odpowiedni, wed??ug indywidualnych mo??liwo??ci, spos??b o??ywienia swej wiary. Wzajemnie do tego pi?knego dzie??a si? zach?cajmy i wspierajmy we wsp??lnotach parafialnych, w grupach modlitewnych, w inicjatywach ukazuj?cych nasze miejsce w ??wiecie.

 

Odkrywajmy wiec na nowo warto??ci, kt??rymi przez wieki ??y?? Ko??ci???? i w kt??rych zostali??my wychowani, ze ??wiadczeniem mi??osierdzia w???cznie. Ce??my sobie ten skarb i odnajd??my nowe si??y do obfitowania we wszelkie dobro.

 

Na duchowy wysi??ek odnowienia skarbu wiary w nadchodz?cym Roku Wiary udzielam pasterskiego b??ogos??awie??stwa

 
 

Gliwice, dnia 30 wrze??nia 2012 r.

Wasz biskup

 

+ Jan KopiecParafia Św. Wojciecha w Zabrzu wykonanie: e-parafia.net
Menu